Web Content Display Web Content Display

በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል የሚሰጡ አገልግሎቶችና አገልግሎቱ ለማግኘት መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች

ተ.ቁ

                   የሚሰጡ አገልግሎቶች

                      አገልግሎቱን ለማገኘት የሚጠየቅ ቅድመ ሁኔታ

1

ከኢንቨስትመንት ተሳትፎ ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች የድጋፍ ደብዳቤ መስጠት

·     በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ ጽ/ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·     ለኢትዮጵያውያን ከሚኖሩበት አገር የመኖሪያ ፈቃድና የፀና ፓስፖርት ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·     ለትውልደ ኢትዮጵያውያን የፀና የትውልድ ኢትዮጵያውያን መታወቂያ ካርድ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·     በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ ጽ/ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ሳይዙ ከመጡ ጉዳያቸውን የሚገልጽ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     አገልግሎቱ የሚጠየቀው በወኪል ከሆነ ህጋዊ የውክልና ሰነድ እና የተወካዩ የታደሰ የማንነት መታወቂያ ካርድ አሪጂናልና 3 ኮፒ፣

2

በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በኢንቨስትመንት፣ ንግድ፣ ቱሪዝምና የሙያ ዘርፍ ተሰማርተው እንቅስቃሴያቸው ማነቆ ሲገጥማቸው፣ አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት፣

·     በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ ጽ/ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·     ለኢትዮጵያውያን ከሚኖሩበት አገር የመኖሪያ ፈቃድና የፀና ፓስፖርት ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     ለትውልደ ኢትዮጵያውያን የፀና የትውልድ ኢትዮጵያውያን መታወቂያ ካርድ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·     በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ ጽ/ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ሳይዙ ከመጡ ማነቆውን የሚገልጽ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     አገልግሎቱ የሚጠየቀው በወኪል ከሆነ ህጋዊ የውክልና ሰነድ እና የተወካዩ የታደሰ የማንነት መታወቂያ ካርድ አሪጂናልና 3 ኮፒ፣

3

በአገር ውስጥ በኢንቨስትመንት የተሰማሩ በውጭ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትየጵያውን ለኢንቨስትመንት ስራዎቻቸው የሚያስፈልጉ የግንባታና ማምረቻ መሳሪያዎችን ለማስገባት በውጭ ነዋሪ ስለመሆናቸው የሚገልፅ ደብዳቤ መስጠት፣

·     በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ ጽ/ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·     ለኢትዮጵያውያን የሚኖሩበት አገር የመኖሪያ ፈቃድና የፀና ፓስፖርት ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·     ለትውልደ ኢትዮጵያውያን የፀና የትውልድ ኢትዮጵያውያን መታወቂያ ካርድ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·     የኢንቨስትመንት ፈቃድ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·     በሚኖሩበት አገር የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ ጽ/ቤት) የሌለ ከሆነ ጉዳዩን የሚገልፅ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 3 ኮፒ፣

·     አገልግሎቱ የሚጠየቀው በወኪል ከሆነ ህጋዊ የውክልና ሰነድ እና የተወካዩ የታደሰ የማንነት መታወቂያ ካርድ አሪጂናልና 3 ኮፒ፣

4

በአገር ቤት በተለያዩ በዕውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር መሳተፍ ለሚፈልጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የድጋፍ ደብዳቤ መስጠት፣

·     በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ ጽ/ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     የትምህርት ማስረጃ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     ከስራው ጋር ተዛማጅነት ያለው የስራ ልምድ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     Curriculum vitae ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     አገልግሎት መስጠት የሚፈልግበትን ተቋም (ከ1 እስከ 3 መምረጥ)፣

·     በሚኖርበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ ጽ/ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ሳይዙ ከመጡ ጉዳያቸውን የሚገልጽ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     በሚኖርበት አገር የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ ጽ/ቤት) የሌለ ከሆነ ጉዳዩን የሚገልፅ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣፣

5

በዕውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ከተለያዩ የአገር ውስጥ ተቋማት ጋር ግንኙነትና ድጋፍ ማድረግ ለሚፈልጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣

·     በሚኖሩበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ ጽ/ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     በሚኖርበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ (ቆንስላ ጽ/ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ ሳይዙ ከመጡ ጉዳያቸውን የሚገልጽ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     የትምህርት ማስረጃ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     ከስራው ጋር ተዛማጅነት ያለው የስራ ልምድ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     Curriculum vitae ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     አገልግሎት መስጠት የሚፈልግበትን ተቋም (ከ1 እስከ 3 መምረጥ)፣

·     በሚኖርበት አገር የኢትዮጵያ የኤምሲው (ቆንስላ ጽ/ቤት) የሌለ ከሆነ ጉዳዩን የሚገልፅ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

6

የታላቁ ሕዳሴ ግድብ መጎብኘት ለሚፈልጉ የዳያስፖራ አባላት ድጋፍ መስጠት፣

·     በሚኖርበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምሲው (ቆንስላ ጽ/ቤት) የድጋፍ ደብዳቤ እና ለመጎብኛ ፍላጎት እንዳላቸው የሚገልጽ ማመልከቻ ኦሪጂናልና 2 ኮፒ፣

·     ለኢትዮጵያውያን በውጭ አገር የመኖሪያ ፈቃድና የፀና ፓስፖርት ኦርጅናልና ፎቶ ኮፒ፣

·     ለትውልደ ኢትዮጵያውያን የፀና የውጭ አገር ፓስፖርት ኦርጅናልና ፎቶ ኮፒ እንዲሁም የትውልድ ኢትዮጵያውያን መታወቂያ ካርድ ኦርጅናልና ፎቶ ኮፒ፣

·     በሚኖርበት አገር የኢትዮጵያ የኤምሲው (ቆንስላ ጽ/ቤት) የሌለ ከሆነ ለመጎብኛ ፍላጎት እንዳላቸው የሚገልፅ ማመልከቻ፣

7

የጉዲፈቻ ህፃናትን አስመልክቶ ከወላጅ ቤተሰቦች የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ድጋፍ መስጠት፣

·     ከሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ወይም ከፍርድ ቤት የጉዲፈቻ ውል ማስረጃ ኦርጅናልና ፎቶ ኮፒ፣

·     በጉዲፈቻ የተወሰደው ህፃን ሙሉ አድራሻ፡-

-     በአገር ቤት፡ የወላጅ ቤተሰቦቹ ወይም የህጻኑ የቀድሞ አድራሻ (ክልል፣ ወረዳ፣ ስልክ ቁጥር፣ ወዘተ…)

-     በውጭ ሀገር፡ የጉዲፈቻ ወሳጅ ቤተሰቦች ሙሉ ስም፣ የመኖሪያ አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር፣ ኢ-ሜይል፣ ወዘተ…

·     በተለያዩ ጊዜያት የጉዲፈቻ ህጻኑን አስመልክተው የተላኩ ድህረ-ጉዲፈቻ ሪፖርቶችና ፎቶግራፎች ኦርጅናልና ፎቶ ኮፒ፣

Pages: 1  2