የቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል

የሰነድ ማረጋገጥ አገልግሎት ለማግኘት በተገልጋይ መሟላት የሚገባቸው ቅድሜ ሁኔታዎች

ተ.ቁ

የሚሰጡ አገልግሎቶች

አገልግሎቱን ለማግኘት መሟላት የሚገባቸው ቅድሜ ሁኔታዎች

(የሰነድ ማረጋገጥ አገልግሎት ለማግኘት ሰነዶቹን በቅድሚያ ማረጋገጥ ያለባቸው ተቋማት)

አገልግሎቱ የሚሰጥበት የቢሮ ቁጥር

 

ሀ. ከኢትዮጵያ መንጭተው ወደ ሌላ አገር የሚላኩ ሰነዶች

1ኛ ፎቅ

1

የጋብቻ፣ የፍቺ ፣ የሞት ፣ የልደት ፣ ያላገባ ፣ ጉድፈቻ ምስክር ወረቀቶች፣

 • በወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጄንሲ ወይም ስልጣን በተሰጣቸው አካላት፣

 

 

 

2

የትምህርት ማስረጃ ፣

 • በክልላዊ መንግስት ስር ከሚገኙ የትምህርት ተቋማት የተሰጡ በክልሉ ትምህርት ቢሮ፣
 • በክልላዊ መንግስት ስር ከሚገኙ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት የተሰጡ በክልሉ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሚሽን ፣
 • በአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ስር ከሚገኙ የትምህርት ተቋማት የተሰጡ በከተማ አስተዳደሮቹ የትምህርት ቢሮዎች፣
 • በመንግስት ዩኒቨርስቲዎችና በእነርሱ ስር ከሚገኙ ኮሌጆች የተሰጡ በዋናው ዩኒቨርስቲ ሬጅስትራር ጽ/ቤት፣
 • መንግስታዊ ካልሆነ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተሰጡና ከዲፕሎማ በላይ የሆኑ የትምህርት ማስረጃዎች በከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ እንዲሁም ዲፕሎማ እና ከዚያ በታች ለሆኑ የትምህርት ማስረጃዎች በክልሎች ወይም በከተማ አስተዳዳር ቴክኒክና ሙያ ኤጀንሲ፣
 • 10/12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና የምስክር ወረቀት በትምህርት ሚኒስቴር የአገር አቀፍ ፈተናዎች ድርጅት፣

 

 

3

ከጤና ተቋማት የተሰጡ የህክምና እና ሌሎች ማስረጃዎች፣

 • በክልላዊ መንግስት ስር ከሚገኙ የጤና ተቋማት የተሰጡ በክልሉ ጤና ቢሮ፣
 • በአዲስ አበባ እና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ስር ከሚገኙ የጤና ተቋማት የተሰጡ በአስተዳደሮቹ ጤና ቢሮዎች፣
 • በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሥር ከሚገኙ የጤና ተቋማት የተሰጡ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣

 

 

4

የመንጃ ፈቃድ፣

 • ከክልላዊ መንግስት የተሰጡ በክልሉ የመንገድ ትራንስፖርት ቢሮ፣
 • ከአዲስ አበባ እና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የተሰጡ በየከተማ አስተዳደሮቹ የመንገድ ትራንስፖርት ቢሮዎች፣

 

 

5

አሻራ፣ ከወንጀል ነፃ ምስክር ወረቀት፣

 • በፌደራል ፖሊስ የወንጀልና ፎረንሲክ ምርመራ ቢሮ፣

 

 

6

የፍርድ ቤት ውሳኔ፣ ብይን፣ ትዕዛዝ የሚመለከቱ ሰነዶች፣

 • በክልላዊ መንግስት ስር በተለያዩ እርከኖች ከሚገኙ ፍ/ቤቶች የተሰጡ በክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሬጅስትራሮች ወይም ስልጣን በተሰጠው የክልሉ አስፈጻሚ ቢሮ፣
 • ከአዲስ አበባ እና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤቶች የተሰጡ በፍ/ቤቶች ዋና ሬጅስትራር ጽ/ቤት፣
 • ከሸሪዓ ፍ/ቤቶች የተሰጡ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት፣
 • ከፌዴራል ከፍተኛና ጠ/ፍ/ቤቶች የተሰጡ በየፍ/ቤቶቹ ሬጂስትራር ጽ/ቤቶች፣

 

 

7

የውክልና፣ ዲክላራሲዮን እና የቃለ መሐላ ሰነዶች፣

 • በክልላዊ መንግስት የተለያዩ ቦታዎች የተሰጡ በክልሉ ፍትህ ቢሮዎች፣
 • በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ እርከኖች የተሰጡ በከተማ አስተዳደሩ የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት፣
 • በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ እርከኖች የተሰጡ በሰነዶች ማረጋገጫ አገልግሎት ኤጀንሲ ወይም በየክፍለ ከተማው በሚገኙ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶቹ፣

 

 

8

የንግድ ፈቃድና ንግድ ነክ ሰነዶች፣

 • በክልላዊ መንግስት የተለያዩ እርከኖች የተሰጡ በክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ፣
 • ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተሰጡ በአስተዳደሩ ንግድና ኢንዲስትሪ ቢሮ ወይም በክፍለ ከተማ ቅ/ጽ/ቤቶች፣
 • ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የተሰጡ በከተማ አስተዳደሩ ንግድና ኢንዲስትሪ ቢሮ፣
 • የወጭ ምርቶች /Export/ የሚመለከቱ ሰነዶች በኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት ወይም ስልጣን በተሰጣቸው የክልልና የከተማ አስተዳደር ንግድ ምክር ቤቶች፣
 • ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች የጤና ኳራንቲንና የመሳሰሉትን የሚመለከቱ ሰነዶች በግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር እና ስልጣን በተሰጣቸው በስሩ በሚገኙ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች፣

 

 

9

የኢንቨስትመንት ፈቃድና ኢንቨስትመንት ነክ ሰነዶች፣

 • ከክልላዊ መንግስት የተለያዩ እርከኖች የተሰጡ በክልሉ ኢንቨስትመንት ቢሮ፣
 • ከአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የተሰጡ በየአስተዳደሮቹ ኢንቨስትመንት ቢሮዎች፣
 • በፌዴራል ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ የተሰጡ በኤጀንሲው የሚመለከተው ኃላፊዎች፣

 

 

10

ሐጅና ዑምራ ጉዞ እና ከዚሁ ጋር የተያያዙ ሰነዶች፣

 • ሐጅና ዑምራ ጉዞ እና ከዚሁ ጋር የተያያዙ ሰነዶች በእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት፣

 

 

11

ለተለያዩ ስራዎች ወደ ውጭ ከሚሄዱ ሰራተኞች ጋር የተያያዙ የሥራ ውል ሰነዶች፣

 • በፌደራል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣

 

 

12

ከዋናው ቅጅ ጋር አብሮ የቀረበ ህጋዊ ሰነድ ትርጉም፣

 • በክልላዊ መንግስት በተለያዩ ቦታዎች በሚገኙ ተርጓሚዎች የተተረጐሙ ሰነዶች በክልሉ ፍትህ ቢሮ፣
 • በአዲስ አበባ እና ድረዳዋ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ ቦታዎች በሚገኙ ተርጓሚዎች የተተረጐሙ ሰነዶች በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት ወይም በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች፣

 

 

13

ለሚመለከተው ሁሉ የሚሉ ሰነዶች፣

 • ከክልል የመነጨ የሚመለከተው የክልል አስፈፃሚ ቢሮ፣
 • ከአዲስ አበባና ድሬዳዋ አስተዳደር የመነጨ በከተማው አስተዳደር የሚመለከተው አስፈፃሚ ቢሮ፣
 • ከፌዴራል ተቋማት የመነጨ ከሆነ በዋናው የፌዴራል መንግስት መ/ቤት ተረጋግጠው መቅረብ አለባቸው፣
 • መንግስታዊ ባልሆነ ተቋማት የመነጩ ሰነዶች ለተቋማቱ ፍቃድ በሰጠው የሚመለከታቸው የመንግስት መ/ቤቶች፣

 

 

14

የኢትዮጵያ ፓስፖርት ኮፒ፣

 • በኢሚግሬሽን ዜግነት ጉዳዮች ዋና መምርያ፣

 

 

ለ. ከሌሎች አገር መንጭተው ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ሰነዶች

1ኛ ፎቅ

16

ከሌሎች አገሮች የተለያዩ ተቋማት የተሰጡ ማንኛቸውም ዓይነት ሰነዶች፣

 • መጀመሪያ ሰነዱ በመነጨበት አገር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት፣
 • ቀጥሎ በአገሩ በሚገኝ የኢትዮጵያ ሚሲዮን ወይም ተቀማጭነቱ አዲስ አበባ በሆነው የአገሪቱ ሚሲዮን፣
 • ሰነዱ በመነጨበት አገር የኢትዮጵያ ሚሲዮን ከሌለ ወይም ሰነዱ የመነጨበት አገር በኢትዮጵያ ሚሲዮን ከሌለው እንደአመችነቱ የሁለቱም አገሮች ሚሲዮኖች በሚገኙበት አገር ሄዶ መጀመሪያ በአመንጪው አገር ሚሲዮን ቀጥሎ በኢትዮጵያ ሚሲዮን ሰነዱ ማረጋገጥ ይኖርበታል፣

 

 

ማሳሰቢያ

 • እንዲረጋገጥ የሚቀርበው ሰነድ ኦርጅናል መሆን አለበት፤ ሆኖም የሰነዶች ፎቶ ኮፒ ማረጋገጥ የሚያስፈልግበት ሁኔታ ሲኖር ፎቶ ኮፒው ዋናውን ሰነድ በሰጠው ተቋም "የዋናው ሰነድ ሕጋዊ ትክክለኛ ቅጅ መሆኑን አረጋግጣለሁ" የሚል ፅሁፍ ተካቶበት መቅረብ አለበት፣
 • እንዲረጋገጥ የሚቀርበው ሰነድ ለመጨረሻ ጊዜ አረጋግጦ የሰጠው አካል ማህተም፣ ፊርማ እና የተረጋገጠበት ቀንና ዓመተ ምህረት በሙሉ ያሟላ እና የማህተምና ፊርማ ናሙናዎቻቸው አስቀድመው ወደ መ/ቤታችን የተላኩ መሆን አለባቸው፣
 • የአገልግሎት ክፍያ የሚጠየቀው ለእያንዳንዱ የማረጋገጫ አገልግሎት ለሚሰጠው ሰነድ ነው፣
 • ክፍያ የሚጠየቀው የሰነዱ ባለቤት ዜግነት መሰረት ያደረገ በመሆኑ የሰነዱ ባለቤት የፀና የቀበሌ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም የትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ኦርጅናል ወይም ኮፒ ይዞ መቅረብ አለበት፣

Anchor

ተ.ቁ.

የሠነድ አይነት

የአገልግሎት ክፍያ በብር

ለኢትዮጵያውያንና የአትዮጵያ ተወላጅ መታወቂያ ላለቸዉ

ለውጭ ዜጋ

1.     

የመታወቂያና ፓስፖርት ኮፒ

150

300

2.     

የትምህርት ምስክር ወረቀት

150

300

3.     

መንጃ ፍቃድ

150

300

4.     

የጋብቻ ምስክር ወረቀት

150

300

5.     

ያላገባ  ምስክር ወረቀት

150

300

6.     

የፍቺ ምስክር ወረቀት

150

300

7.     

ከወንጀል ነፃ ምስክር ወረቀት

150

300

8.     

የልደት ምስክር ወረቀት

150

300

9.     

የሞት ምስክር ወረቀት

150

300

10.     

አሻራ ምስክር ወረቀት

150

300

11.     

የሐኪም ምስክር ወረቀት

150

300

12.     

የስራ ውል

162

324

13.     

የስራ ልምድ

162

324

14.     

የፍርድ ውሳኔ

162

324

15.     

ቃለ ጉባኤ

162

324

16.     

ስምምነትና መተዳደሪያ ደንብ

162

324

17.     

ቃለ መሃላ

162

324

18.     

ኑዛዜ

162

324

19.     

የይዞታ ማረጋገጫ

162

324

20.     

የትብብርና የድጋፍ ደብዳቤ

162

324

21.     

የሙያ ፈቃድና ብቃት ማረጋገጫ

162

324

22.     

ለሚመለከተው በሚል የተዘጋጁ ሠነዶች

162

324

23.     

ውክልና

162

324

24.     

የጉዲፈቻ ውል

162

324

25.     

የንግድ ሠነዶች

162

324

26.     

የቀበሌ መታወቂያ ኮፒ

162

324

27.     

የጡረታ መታወቂያ ኮፒ

162

324

28.     

የእድሳትና የማወራረስ አገልግሎት

ነፃ

ነፃ

ለበለጠ መረጃ

(     0115510043/0115510076

 

*     393